Ons uitgangspunt is dat mensen als het even kan in hun eigen bestaan voorzien. Voor mensen die dat echt niet kunnen, biedt de overheid een vangnet. Immers, naast vrijheid vormen sociale rechtvaardigheid en menswaardigheid pijlers van het liberale gedachtengoed.

Een baan is voor de meeste mensen de manier om een inkomen te verdienen. Maar een baan is meer dan een inkomen. Het draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde, verbinding met anderen, je ontwikkeling en je gezondheid. Voor sommige mensen is betaald werk niet haalbaar. Ook voor hen geldt dat zij volwaardig deel zijn van de Nijkerkse samenleving en meedoen belangrijk is in de vorm van alternatieven zoals vrijwilligerswerk.
Het is soms een hele uitdaging om vanuit een (bijstands)uitkering aan het werk te komen. Door een woud aan regels en negatieve financiële prikkels, loont het nauwelijks de moeite om aan de slag te gaan. Dat moet anders. Nijkerk wordt wat ons betreft een gemeente waar werken loont. We zorgen ervoor dat wie zijn baan verliest en gebruik moet gaan maken van een uitkering in de Participatiewet, zo vroeg mogelijk bij de gemeente in beeld is en zo snel mogelijk effectief wordt begeleid naar werk. Bij de uitvoering van de Participatiewet hanteren wij de menselijke maat, maar voor wie wel kan meedoen, maar niet wil, zijn wij streng.

  • Mensen zijn zo veel mogelijk aan het werk. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners.
  • Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. We stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers/statushouders een volwaardige plek op de Nijkerkse arbeidsmarkt vinden.
  • Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij dat mensen blijven meedoen in de samenleving en hun verantwoordelijkheid nemen. Ondersteuning is en blijft een vangnet.
  • Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat. Als gemeentelijke regels dit in de weg staan, passen we die aan. Zo willen we nieuwe armoedevallen voorkomen.
  • De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door een computer.
  • Bij problematische schulden zorgen we in een vroeg stadium voor hulp en voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie.