De energietransitie en verduurzaming zijn noodzakelijk. Zij bieden naast uitdagingen grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze productenen diensten duurzaam en circulair in.

De VVD zet in op een energie neutrale gemeente Nijkerk in 2050.
Dat doen we langs twee sporen: energie besparen en duurzame energie opwekken. In de Regionale Energie Strategie die we samen met de gemeenten in Foodvalley hebben opgesteld, is vooral aandacht voor duurzame opwek. De VVD wil daarnaast meer inzetten op energiebesparing, zoals ook opgenomen in de Routekaart Energieneutraal Nijkerk. Energie die je bespaart hoeft ook niet te worden opgewekt en energiebesparing is vaak sneller en effectiever te realiseren dan duurzame opwek. Daar zit dus de grootste winst op korte termijn.
Verduurzamen doet de gemeente niet alleen, maar in partnerschap met inwoners en ondernemers. De VVD wil de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken voor verduurzaming van onze gemeente, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie. Bij het bedrijfsleven zit al veel kennis en kunde om concreet en effectief vorm te geven aan de enorme opgave die voor ons ligt. Daar moeten we gebruik van maken.
De VVD wil daarnaast dat inwoners op een eenvoudige manier duidelijkheid krijgen over de stappen die nodig zijn om hun bestaande huis of bedrijf zelf optimaal te isoleren, of zelf duurzame energie op te wekken, wat dat kost en hoe snel je die investering terugverdient. Een duidelijk overzicht van beschikbare subsidies en (gemeentelijke) duurzaamheidsleningen geeft inzicht in de mogelijkheden.
We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. We stimuleren het gebruik van daken voor het opwekken van zonne-energie en houden er rekening mee dat op langere termijn alternatieven voor zonne- en windenergie, zoals waterstof en kernenergie beschikbaar komen. Nieuwbouwwijken worden gasloos gebouwd. Voordat een bestaande wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.
De VVD kiest ervoor om ons landschap zo veel mogelijk te ontzien en verrommeling tegen te gaan, door windparken en zonnevelden te concentreren op zoeklocaties langs de A28 en langs de A1. Leefbaarheid en gezondheid bepalen mede de uiteindelijke keuzes voor plekken en vanzelfsprekend doen we dat in goed overleg met de ondernemers en bewoners in de directe omgeving. In het natuur- en reservaatsgebied in De Arkemheense Polder ten noorden van de Bunschoterweg plaatsen wij geen windparken of zonnevelden.
De VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers. Draagvlak onder inwoners en ondernemers is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze stad schoon en leefbaar houden.

  • Betaalbaar en betrouwbaar alternatief voordat een wijk van het gas af gaat.
  • Behoud van de gasleidingen voor toekomstig alternatief gebruik, bv. waterstof of groen gas.
  • Tegengaan verrommeling en behoud leefbaarheid door zo veel mogelijk concentreren opwek zonne- en windenergie.
  • Samenwerken met het Nijkerkse bedrijfsleven voor het halen van de duurzaamheids- doelen.
  • Draagvlak en betaalbaarheid van de plannen voor energiebesparing en duurzame opwek.
  • Laadpalen voor elektrische fietsen in de centra.
  • Faciliteren beschikbaarheid laadpalen elektrische auto’s.