De gemeente Nijkerk heeft een flinke groei doorgemaakt en dat merk je ook in het verkeer. Het is vaak lastig om in de ochtend de kern Hoevelaken te verlaten met de auto, de rondweg in de kern Nijkerk wordt steeds voller en ook binnen de kernen ontstaan knelpunten zoals de Oranjelaan in Nijkerk. Die problemen zullen verder toenemen als we woningen blijven bouwen. Als wij veilig en op tijd aan willen komen bij werk bij school, bij familie en vrienden of op een andere bestemming dan moet er iets gebeuren.

Daarom heeft de VVD in de afgelopen periode aangedrongen op een gemeentelijke Mobiliteitsvisie. Wij willen een concrete totaalaanpak voor het verkeer in de hele gemeente, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en veiligheid. Dat vraagt om een bredere blik dan alleen onze eigen gemeente en om het maken van keuzes. Betere en veilige (snel)fietsverbindingen zijn een belangrijke bijdrage aan de verkeersoplossingen voor de toekomst. Ook zetten wij in op kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. De kernen Nijkerk en Hoevelaken zijn goed aangesloten op het spoornet met eigen stations. Maar ook Corlaer, Nijkerkerveen en de bedrijventerreinen verdienen betere aansluiting, bijvoorbeeld door een extra station in Corlaer en/of aansluiting op het (stads)busnetwerk van de gemeente Amersfoort, zodat station Vathorst goed bereikbaar wordt. Maar daarmee kan niet worden volstaan.

De auto zal in veel gevallen nodig blijven voor vervoer door het bedrijfsleven, naar je werk, vrienden en familie. De VVD blijft zich daarom inzetten voor snelle reconstructie van het knooppunt Hoevelaken en het knooppunt A1/A30 door Rijkswaterstaat, maar ook zal de gemeente zelf zaken moeten aanpakken, zoals een goede ontsluiting aan de oostkant van de kern Nijkerk en het ontlasten van de N301 aan de westzijde. Waar nodig zoeken wij samenwerking met omliggende gemeenten om oplossingen te bereiken.

De VVD wil veilige verkeerssituaties in onze gemeente voor voetganger, fiets en auto en zorgen voor een soepele doorstroming.

  • Oplossen knelpunten door een oostelijke ontsluiting in kern Nijkerk.
  • Oplossen knelpunten ontsluiting kern Hoevelaken.
  • Ontlasten N301 door verbinding met Arkemheenweg.
  • In gesprek met gemeente Putten over de ontsluiting van hun dorp naar de A28. Onderzoek naar betere aansluiting met OV richting Barneveld en de overige gemeenten in de regio FoodValley.
  • Veilige (snel)fietsverbindingen binnen de gemeente en naar de omliggende gemeenten. Voldoende parkeerplaatsen in woonwijken.
  • Aanpak knooppunt A1/A30, stimuleren snelle reconstructie knooppunt Hoevelaken, vasthouden aan eisen voor leefbaarheid omwonenden.
  • Inzet op extra station in Corlaer en/of aansluiting op (stads)busnetwerk Amersfoort. Ondertunneling spoorwegovergang Spoorstraat.