De gemeente Nijkerk heeft van oudsher een strategische ligging tussen de Randstad en het groene achterland. Het stadse, dorpse en landelijke met alle kwaliteiten die daarbij horen zijn nooit ver weg. En de gemeente heeft veel te bieden. Centra met gevarieerde winkels en horeca, een dekkend aanbod van voorzieningen waaronder scholen en kinderopvang, uitgebreide recreatiemogelijkheden waaronder diverse sportfaciliteiten, verenigingen en volop water en natuur in de omgeving.

Dat maakt dat veel mensen zich in Nijkerk willen vestigen en ook door het kleiner worden van huishoudens neemt de vraag naar woonruimte toe. Dit heeft forse gevolgen voor onze gemeente. Het tekort aan woningen in Nijkerk is hoog.
De druk vanuit hogere overheden op de gemeente Nijkerk om ook hier duizenden woningen extra te bouwen om dit nationale probleem op te lossen, is groot. De VVD gaat dat probleem niet uit de weg en wil in de komende jaren maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat onder meer onze ouderen woonruimte krijgen die bij hen past en ook de Nijkerkse jeugd hier kan blijven wonen en niet gedwongen is om ergens anders heen te gaan.

De VVD wil tegelijkertijd datgene wat de gemeente Nijkerk aantrekkelijk maakt behouden en waar mogelijk versterken. Dat vraagt om goed afgewogen keuzes voor de komende jaren. De VVD wil dan ook dat Nijkerk zelf de regie houdt over de toekomst en zijn eigen plan trekt. We willen oplossingen voor het woningtekort met oog voor datgeen dat onze gemeente aantrekkelijk maakt: natuur, bereikbaarheid en behoud van onze identiteit. Samenwerken met de provincie en in de regio’s Amersfoort en FoodValley is belangrijk voor woningbouw, want daar worden belangrijke besluiten genomen die ons allemaal aangaan.
De VVD wil woningbouw die betaalbaar is voor zowel mensen met een ruimere als een smallere beurs, die is afgestemd op de lokale Nijkerkse vraag en op die plekken die wij als gemeente zelf kiezen. Over dat laatste is de VVD duidelijk: bouwen is hard nodig, maar de Arkemheense Polder, de landgoederen aan de oostkant van Nijkerk zoals Appel en Slichtenhorst én het Hoevelakense Bos, verdienen het om te worden beschermd. Daar willen wij dus geen nieuwbouwwijken.
Herontwikkeling binnen de kernen, zoals de havenkom en bij Bronswerk, biedt kansen. Maar daarnaast zal uitbreiding aan de randen van de kernen nodig zijn. Als VVD gaan wij uit van een bouwtempo van gemiddeld 250 woningen per jaar tot 2040. Op aangeven van de VVD is het bouwtempo in de afgelopen raadsperiode opgevoerd van 200 naar 250 woningen per jaar. Het lijkt nu realistisch om dat voort te zetten, maar we moeten dat niet als maximum hanteren. Als zich kansen voordoen, zoals bijvoorbeeld herontwikkeling van de havenkom, die mogelijk leiden tot een hoger gemiddeld bouwtempo, dan moeten we die kansen pakken. Kwaliteit staat daarbij voorop.
De huidige tijd vraagt om anders bouwen dan we tot nu toe hebben gedaan. Huishoudens worden gemiddeld kleiner en in die categorie heeft de gemeente een achterstand. Verder wilde VVD rekening houden met het feit dat in het leven van mensen omstandigheden kunnen veranderen, waardoor ze plotseling – al dan niet tijdelijk – andere woonruimte nodig hebben. Met een flexibel aanbod van (middeldure) huurwoningen kan aan die behoefte worden tegemoetgekomen.
Woningbouw die is afgestemd op de lokale vraag, is meer dan het broodnodige bouwen voor starters en voor senioren. Het is ook innoveren door ruimte te geven aan initiatieven van inwoners om bijvoorbeeld samen een moderne vorm van het bekende “woonhofje” voor ouderen te realiseren. Zo kunnen onze inwoners zo veel mogelijk zelf invulling geven aan de manier waarop zij willen wonen en leven. Ook moet ruimte komen voor innovatie in duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen spreekt voor zich. Het is nodig voor de toekomst en door de lagere energielasten goed voor jouw portemonnee. Door het stimuleren van innovatieve duurzame bouwconcepten, wordt duurzaam en energiezuinig wonen voor meer mensen betaalbaar. De VVD wil ook innovatie door in te zetten op partnerschap tussen de gemeente, maatschappelijke- en zorginstellingen en woningcorporaties. Door vroegtijdig en goed samen te werken, kunnen we gezamenlijk nieuwe concepten ontwikkelen, waarbij wonen, maatschappelijke verbinding en zorg worden gecombineerd en een impuls geven aan de kwaliteit van leven in onze gemeente.
Het opnemen van statushouders doet een flink beroep op de Nijkerkse sociale woningvoorraad. In combinatie met het huisvesten van andere doelgroepen met urgentie, zoals spoedzoekers, én het voldoende kunnen aanbieden aan reguliere woningzoekenden, is dat een hele uitdaging. Dit knelt. Daarom moeten we gaan nadenken over meer alternatieve vormen van flexibele huisvesting voor de doelgroepen met urgentie, buiten de sociale huurvoorraad om. (Financiële) steun daarbij van het Rijk is daarvoor onontbeerlijk.

 • 5.000 nieuwe woningen bouwen in twintig jaar. Hoger bouwtempo kan om kansen te pakken, mits met behoud van kwaliteit.
 • Bouwen voor senioren en starters, voor betere doorstroming op de woningmarkt.
 • Betaalbaar bouwen, dus 35% sociale woningbouw en 25% voor de middeninkomens.
 • Voldoende aanbod van geschikte, betaalbare woonruimte voor jongeren, starters en ouderen op passende locaties en met oog voor de nieuwe manier van wonen naar behoefte.
 • Mogelijkheden voor Kangoeroewoningen en voor (pre)mantelzorgwoningen in of bij jouw huis, via een eenvoudige vergunning.
 • Inspelen op behoefte aan flexibel aanbod van (huur)woningen voor diegenen die bv. uit een echtscheidingssituatie komen.
 • De herontwikkeling van de havenkom naar een kwalitatief hoogstaand gebied waar wonen, recreëren en bedrijvigheid samengaan en iets toevoegen voor Nijkerk.
 • Stimuleren van vernieuwende bouwconcepten, zodat duurzaam bouwen en wonen voor iedereen betaalbaar is.
 • We bouwen niet meer uitsluitend wat de ontwikkelaar in de aanbieding heeft, maar halen regelmatig bij inwoners op waar nu echt behoefte aan is. Zoals meer woonruimte voor kleine (een of tweepersoons) huishoudens.
 • Woningcorporaties en maatschappelijke- en zorgpartners betrekken we zo vroeg mogelijk bij het maken van bouwplannen.
 • Bij grotere ontwikkelingen geven wij meer ruimte aan collectieve particuliere initiatieven voor gezamenlijke woonoplossingen voor jong en oud, al dan niet met voorzieningen.