De VVD wil een gemeente die werkt voor en met jou. Een inclusieve gemeente Nijkerk, waar iedereen naar behoefte volwaardig kan deelnemen en naar vermogen kan bijdragen aan de samenleving. Waar iedereen in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk die aandacht nodig heeft, die aandacht ook krijgt. Dat onze gemeente een plek blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven.

Voor een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente waar de straten schoon zijn, geen wateroverlast is, kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op passende zorg kunt rekenen. Dat vraagt om een gemeente die goed en efficiënt georganiseerd is en die denkt in mogelijkheden. Vanaf het eerste moment denkt de gemeente mee met de initiatiefnemer, geeft aan de voorkant zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er mogelijk is en regelt intern dat de noodzakelijk stappen vlot worden doorlopen. Bij een goede en efficiënte dienstverlening hoort ook dat het gemeenteloket in Hoevelaken openblijft, totdat de gemeente een beter alternatief biedt,

Bij belangrijke besluiten betrekken we onze inwoners zo vroeg mogelijk. In de afgelopen jaren hebben we geprobeerd om dat te doen via het experiment “samen aan zet”. Daar hebben we veel van geleerd. Onder meer dat het betrekken en serieus nemen van inwoners onderdeel moet zijn van de hele houding en werkwijze van de gemeente. En ook dat het belangrijk is om de juiste partijen aan tafel te krijgen. Niet alleen diegene die directe belang heeft bij een bepaald beleid of gemeentelijke activiteit, maar ook de bredere groep inwoners die erdoor wordt geraakt.

De gemeente is voortdurend in gesprek met maatschappelijke partners zoals ouderen- en welzijnsorganisaties en de Sociaal Domeinraad. De jeugd heeft de toekomst en wij vinden het belangrijk dat ook zij structurele gesprekspartner worden van de gemeente, voor die onderwerpen die impact hebben op jeugd en jongeren. Daarom wil de VVD dat er een jeugdraad komt.

  • Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats van een computer.
  • We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals rijbewijzen. We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen.
  • De digitale dienstverlening van de gemeente moet van goede kwaliteit zijn. Inwoners en ondernemers kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.
  • Brieven en formulieren van de gemeente worden begrijpelijker.
  • Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente zorgt dat gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies, eenvoudig zijn te vinden voor onze inwoners.
  • Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg. Bij herontwikkeling van locaties naar woningbouw geeft de gemeente bijvoorbeeld zo veel mogelijk aan de voorkant duidelijkheid over de mogelijkheden. Aan de achterkant regelt de gemeente dat de noodzakelijke stappen voor vergunningen, welstand enz. vlot worden gezet. Zo kunnen nieuwe huizen sneller worden gebouwd en voorkomen we verrommeling en leegstand.
  • Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid. Participatie betekent niet dat de mensen die het hardst roepen altijd gelijk krijgen. De gemeente zorgt er actief voor dat bij participatie niet alleen direct belanghebbenden aan tafel komen, maar dat ook inwoners die de gemeente niet altijd zo snel weten te vinden worden gehoord. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.
  • De jeugd heeft de toekomst. Daarom willen wij jongeren structureel betrekken bij beleid dat hun toekomst raakt door het instellen van een jeugdraad.
  • Een goed kwaliteitsniveau voor het beheer van openbaar groen en infrastructuur; snel herstel van gebreken en afdoening van meldingen; vaste aanspreekpunten per wijk.