Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. De gemeente Nijkerk heeft een spaarpot in de vorm van financiële reserves. Dat is goed, om onverwachte financiële klappen te kunnen opvangen. Maar het is niet verantwoord om tekorten op de gemeentelijke begroting structureel te dekken door ieder jaar een greep in de spaarpot te doen. De VVD wil voldoende reserves aanhouden, maar er ook investeringen uit doen waar alle Nijkerkers op lange termijn profijt van hebben. Voor een sluitende begroting is het nodig dat de gemeente meer grip krijgt op haar uitgaven. Daarvoor is onder meer nodig dat de gemeente de uitgaven goed “monitort”, zodat we beter en eerder kunnen zien waar het geld heen gaat en tussentijds kunnen bijsturen. Verder moet de gemeente bij het maken van beleid beter dan nu rekening houden met de uitvoerbaarheid, vastleggen welk resultaat we willen bereiken en dat zo goed mogelijk meetbaar maken. Hetzelfde geldt voor die activiteiten waarvoor wij jaarlijks geld geven aan maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we voorkomen dat dingen dubbel gebeuren of dat we doorgaan met oplossingen die niet of onvoldoende werken.

Een belangrijk deel van onze uitgaven vindt plaats via regionale samenwerkingsverbanden voor onder meer (jeugd)zorg, veiligheid, belastinginning en (economische) samenwerking. De gemeenten in zo’n samenwerkingsverband beslissen samen over de uitgaven en die stijgen jaar op jaar, zonder dat daar al te veel discussie over is. Dat willen wij veranderen. Het kan niet zo zijn dat de gemeente in tijden van financiële krapte moet besparen en de regio’s daarin hun bijdrage niet leveren.

  • De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.
  • We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt en krijgen meer grip op de uitgaven van de gemeente. Betere monitoring en tijdig bijsturen bij afwijkingen.
  • Realistisch en uitvoerbaar beleid. Bij nieuw gemeentelijk beleid heldere parameters (welke doelen willen we bereiken, duidelijke contractering met onze (maatschappelijke) samenwerkingspartners en goede monitoring op het resultaat. Oog voor uitvoerbaarheid van beleid (check binnen en buiten de organisatie en ook de impact op de samenleving).
  • Normaliseren in het sociaal domein is van groot belang om de financiën op dat vlak op orde te brengen. De VVD wil daarmee bereiken dat noodzakelijke en passende zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft voor wie het nodig heeft.
  • De woonlasten (zoals de OZB en afvalstoffenheffing) blijven zo laag mogelijk. De gemeente Nijkerk behoort tot de gemeenten met de laagste woonlasten
  • De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.
  • Hondenbelasting gebruiken we niet voor het dekken van tekorten in de begroting, maar alleen voor noodzakelijke maatregelen voor het hondenbeleid.